• bieżąca obsługa korporacyjna spółki,
  • zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego; postępowania przed sądem rejestrowym – rejestracja i zmiany w KRS,
  • obsługa organów spółek: zwoływanie, organizacja i prowadzenie zgromadzeń akcjonariuszy/wspólników, posiedzeń zarządu i rad nadzorczych, sporządzanie projektów uchwał,
  • tworzenie wewnętrznych aktów prawnych,
  • podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego, umarzenie udziałów/akcji.