• kompleksowa analiza działalności pod kątem poszukiwania zagrożeń prawnych oraz potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z naruszeniem przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów,
  • wzorce umowne i regulaminy stosowane w obrocie w relacjach z konsumentem, w tym weryfikacja tych wzorców w zakresie tzw. niedozwolonych (abuzywnych) klauzul umownych,
  • doradztwo w zakresie przestrzegania przez przedsiębiorców praw konsumentów w przypadku sprzedaży prowadzonej poza lokalem przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość (sprzedaż w internecie),
  • zgodność produktów z obowiązującymi przepisami prawa,  w tym doradztwo i reprezentacja w postępowaniach m.in. przed Prezesem UOKiK,
  • reprezentacja Klienta w postępowaniach sądowych o odszkodowanie z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji,
  • reprezentacja w postępowaniach przed Prezesem UOKiK, w postępowaniach w zakresie ochrony przed nieuczciwą konkurencją oraz przy dochodzeniu roszczeń związanych z naruszeniami dokonywanymi przez konkurentów.